ความร้อน แสงสว่าง เสียง กับความปลอดภัยในการทำงาน

ความร้อน แสงสว่าง เสียง กับความปลอดภัยในการทำงาน

สภาพแวดล้อมถือเป็นตัวแปรสำคัญ ที่มีผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก หากภายในบริเวณที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง มีแสงน้อย หรือมีความร้อนสูง ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าหรือความเครียด ซึ่งจะเกิดผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อคุณภาพของงานด้วย เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานด้านสภาพแวดล้อม และเพื่อคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน จึงได้มีการออกกฎกระทรวง "กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549" เพื่อให้นายจ้างควบคุมและจัดการให้สถานที่ประกอบกิจการมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้

1. หมวดความร้อน

ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานอยู่มิให้เกินมาตรฐานนี้

ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน นายจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพื่อให้ระดับความร้อนไม่เกิน มาตรฐาน หากดำเนินการปรับปรุงแล้วยังควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ ให้นายจ้างติดประกาศเตือนและต้องจัดให้ลูกจ้างสวม อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

2. หมวดแสงสว่าง

 • นายจ้างต้องจัดให้สถานที่ประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามที่กำหนด
 • นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก ฟิล์มกรองแสง เพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ส่องเข้านัยน์ตาลูกจ้างโดยตรง ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทำงานในสถานที่มืด ทึบ คับแคบ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องสว่างตลอดเวลาที่ทำงาน

3. หมวดเสียง

 • นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวันมิให้เกินมาตรฐานที่กำหนด
 • ในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเกิน 140 dBA หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบ หรือกระแทกมากกว่าเกินกำหนด นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดทำงานจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
 • ให้นายจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงเพื่อให้มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด
 • ในกรณียังดำเนินการไม่ได้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

จากกฎกระทรวงข้างต้น จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิ แสงสว่าง และเสียง และตามกฎกระทรวงนี้ นายจ้างหรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม โดยเครื่องมือที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

RECOMENDED PRODUCT

มิเตอร์วัดอุณหภูมิ WBGT MODEL: WBGT-2010SD

 • วัดอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบได้ตามมาตรฐานกฏกระทรวง
 • ย่านการวัดค่า WBGT สูงถึง 59˚C (Indoor)
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน
 • มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด-ต่ำสุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

เครื่องวัดความเข้มแสง MODEL : LX-75SD

 • วัดความเข้มแสงได้สูงสุดถึง 100,000 Lux
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน
 • มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด-ต่ำสุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

เครื่องวัดระดับเสียง MODEL : DS-45SD

 • เครื่องวัดระดับเสียงความเที่ยงตรงสูง วัดได้ 35∼130 dB
 • มีการเตือนเมื่อเกิด Over load หรือ Under load
 • จอแสดงผล LCD กินไฟน้อย อ่านค่าได้ง่าย
 • มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด-ต่ำสุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

Download

ดูวีดิโอเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=TH-N0GG6JgY

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ