MULTIFUNCTION PROCESS CALIBRATOR

MULTIFUNCTION PROCESS CALIBRATOR

 

        เมื่อโลกธุรกิจในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคการค้าเสรี การแข่งขันทางการค้ามีมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ การพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้กำหนดเป้าหมายให้มีอัตราการเติบโตทางอุตสาหกรรมในระดับสูง ภายใต้ข้อกำหนดคุณภาพของสินค้าหรือมาตรฐานสากลจากกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลก จึงผลักดันให้ประเทศคู่ค้ารวมถึงประเทศไทยต้องมีการปรับระบบคุณภาพและการจัดการสินค้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นความจำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 เพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่สำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิต คือ การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือนั่นเอง

การสอบเทียบจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในผลการวัดของเครื่องมือวัดทุกๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต การทดสอบ และการวิเคราะห์ต่างๆ เพราะองค์ประกอบ ที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ผลการวัดที่เกิดขึ้นเป็นที่เชื่อถือได้ คือการใช้เครื่องมือวัด ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยการสอบเทียบต้องทำทั้งก่อนและหลังจากนำไปใช้งาน เพราะเครื่องมือถูกนำไปใช้งานระยะหนึ่ง อายุของส่วนประกอบและเครื่องมือวัดที่ใช้งาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงหรือความคลาดเคลื่อนของผลการวัดที่เกิดขึ้นนี้ อาจเกิดผลกระทบได้

นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานควรคำนึงถึง ได้แก่

 1. มีการกำหนดช่วงระยะเวลาสำหรับการบำรุงรักษา ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

 2. ควรจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัด ได้แก่ บันทึกเครื่องมือ วิธีการวัด การสอบเทียบที่สามารถยืนยันการวัดว่าถูกต้องและสามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานการวัดแห่งชาติ เอกสารเหล่านี้จะเป็นประจักษ์พยานของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ทั้งที่เกิดมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต

 3. การสอบเทียบเครื่องมือจะต้องทำทั้งก่อนนำมาติดตั้งใช้งาน และเป็นช่วงระยะเวลา เช่น ทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะของการใช้งาน การบำรุงรักษา และสมบัติเฉพาะของเครื่องมือ เป็นต้น

 4. แม้จะมีการสอบเทียบเครื่องมือแล้ว ผลการวัดก็ยังมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ สิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องคำนึงถึงอยู่คือระบบการวัดจะต้องมีความถูกต้องมากกว่าความถูกต้องที่ต้องการของผลิตภัณฑ์ที่นำมาวัด ตั้งแต่ 3 เท่าขึ้นไป

 5. ควรเลือกใช้บริการจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถ (Accredit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

การสอบเทียบมีความสำคัญไม่เฉพาะต่อโรงงานอุตสหกรรมที่ต้องการขอการรับรอง ระบบมาตรฐานคุณภาพเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมทุกประเภท เนื่องจากการสอบเทียบเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นผลการวัดของเครื่องมือวัดต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเปรียบเสมือนหลักประกันที่ใช้ในการควบคุม คุณภาพในกระบวนการผลิตนั่นเอง ฉะนั้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางการค้า ระหว่างประเทศ การสอบเทียบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง ดังนั้นเราจึงขอแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบเทียบให้แก่ลูกค้า

ที่มา : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ National Institute of Metrology (Thailand)

เครื่องวัดและกำเนิดสัญญาณสำหรับการสอบเทียบอเนกประสงค์

สามารถวัดและจ่ายได้หลายพารามิเตอร์สำหรับการสอบเทียบ และให้ผลลัพธ์ที่อ่านค่าหรือตีความได้ทันทีช่วยลดปัญหาการสอบเทียบในกระบวนการผลิต เนื่องจากใช้เครื่องมือสอบเทียบหลายแบบหลายรุ่นทำให้เกิดความสับสนในการเลือกใช้แล้ว ส่งผลกระทบไปยังการรักษามาตรฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและค่าใช้จ่ายในการส่งสอบเทียบตัวเครื่อง ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการสอบเทียบที่ Site งานได้อีกด้วย

คุณลักษณะ

 • วัดค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมคัพเปิ้ล (Type R, S, K, E, J, T, N, B) และ RTD (Pt100, Pt1000, Pt200, Pt500, Cu10, Cu50), วัดค่าแรงดันไฟ DC, กระแสไฟ DC, ความต้านทาน, ความต่อเนื่องแบบมีเสียง, ความถี่ และสวิทช์
 • กำเนิดสัญญาณสำหรับสอบเทียบค่าอุณหภูมิของเทอร์โมคัพเปิ้ล (Type R, S, K, E, J, T, N, B) และ RTD (Pt100, Pt1000, Pt200, Pt500, Cu10, Cu50), วัดค่าแรงดันไฟ DC, กระแสไฟ DC, ความต้านทาน, ความต่อเนื่องแบบมีเสียง, ความถี่, สวิทช์, Pulse และ Loop
 • จอแสดงผลแบบ LCD พร้อม Backlight แสดงค่าการวัดและค่าการสอบเทียบได้พร้อมกัน
 • แสดงค่าอุณหภูมิห้องในขณะใช้งานได้
 • สามารถเลือกจ่ายแรงไฟ Manual step, Auto step และ Sweeping step ได้
 • มีระบบกรองสัญญาณ การคงค่าข้อมูลโดยผู้ใช้งาน
 • ขนาดเครื่อง 95 x 205 x 46 มม., น้ำหนัก 600 กรัม (รวมยางกันกระแทก)/ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ 1.5V ขนาด AAA 4 ก้อน
 • อุปกรณ์มาตรฐาน : คู่มือการใช้งาน, สายทดสอบพร้อมคลิปปากจระเข้, ฟิวส์ 50mA/ 250V, ฟิวส์ 63mA/ 250V

คุณสมบัติทางไฟฟ้า เมื่อใช้งานเป็นเครื่องวัด

ความเที่ยงตรงที่ระบุเป็นค่าทดสอบที่ย่านอุณหภูมิแวดล้อม 18~28°C ความชื้นสัมพันธ์ 35~70%RH ภายใน 1 ปี หลังการปรับเทียบเครื่อง

ระบบการวัด ย่าน ย่านการวัด ความละเอียด ความเที่ยงตรง หมายเหตุ
DCV 50mV -5.000~+55.000mV 1µV ±(0.02%rdg + 0.02% of Range) ความต้านทานอินพุท : 100MΩ
500mV -50.00~+550.00mV 10µV ±(0.02%rdg + 0.01% of Range)
5V -0.5000~+5.5000V 0.1mV ±(0.02%rdg + 0.01% of Range) ความต้านทานอินพุท : 1MΩ
50V -5.000~+55.000V 1mV ±(0.03%rdg + 0.01% of Range)
DCmA 50mA -5.000~+55.000mA 1µA ±(0.02%rdg + 0.01% of Range) ความต้านทานชันท์ : 10Ω
ความต้านทาน
(Resistance)
500Ω 0.00~550.00Ω 0.01Ω ±(0.05%rdg + 0.02% of Range)
 • แรงดันไฟเมื่อเปิดวงจร : ประมาณ 2.5 V
 • ไม่รวมความต้านทานของสายทดสอบ
5kΩ 0.0000k~5.5000kΩ 0.1Ω ±(0.05%rdg + 0.02% of Range)
ความต่อเนื่องแบบมีเสียง 500Ω มีเสียงดังเมื่อความต้านทานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50Ω 0.01Ω ±(0.05%rdg + 0.05% of Range) กระแสทดสอบ 1mA โดยประมาณ
RTD Pt100-385 -200.0~+800.0°C 0.1°C -200.0~0.0°C : 0.5°C, 0.0~400.0°C : 0.7°C, 400.0~800.0°C : 0.8°C
 • เมื่อใช้ Pt100-385
 • กระแสทดสอบ : 0.5~3mA สำหรับ Pt100, Cu10, Cu50, 0.06-0.3mA สำหรับ Pt200, Pt500, Pt1000, ไม่รวมความต้านทานของสายทดสอบ
Pt1000-385 -200.0~+630.0°C -200.0~+100.0°C : 0.3°C, 100.0~300.0°C : 0.5°C, 300.0~630.0°C : 0.7°C
Pt200-385 -200.0~+630.0°C -200.0~+100.0°C : 0.8°C, 100.0~300.0°C : 0.9°C, 300.0~630.0°C : 1.0°C
Pt500-385 -200.0~+630.0°C -200.0~+100.0°C : 0.4°C, 100.0~300.0°C : 0.5°C, 300.0~630.0°C : 0.7°C
Cu10 -100.0~+260.0°C 0.1°C 1.8°C
Cu50 -50.0~+150.0°C 0.7°C
เทอร์โมคัพเปิ้ล
(Thermocouple)
R 0~1767°C 1°C 0~500°C : 1.8°C, 500~1767°C : 1.5°C
 • เมื่อใช้อุณหภูมิอ้างอิงมาตรฐานสากล ITS-90
 • ความเที่ยงตรงนี้จะไม่รวมความผิดพลาดของการชดเชยอุณหภูมิภายในจากเซนเซอร์
S 0~1767°C
K -100.0~+1372.0°C 0.1°C -100.0~0.0°C : 1.2°C, 0.0~1372.0°C : 0.8°C
E -50.0~+1000.0°C -50.0~0.0°C : 0.9°C, 0.0~1000.0°C : 1.5°C
J -60.0~+1200.0°C -60.0~0.0°C : 1.0°C, 0.0~1200.0°C : 0.7°C
T -100.0~+400.0°C -100.0~0.0°C : 1.0°C, 0.0~400.0°C : 0.7°C
N -200.0~+1300.0°C -200.0~0.0°C : 1.5°C, 0.0~1300.0°C : 0.9°C
B 600~1820.0°C 1°C 600.0~800.0°C : 2.2°C, 800.0~1000°C : 1.8°C, 1000~1820°C : 1.4°C
ความถี่
(Frequency)
500Hz 3Hz-500.00Hz 0.01 Hz ±2digit
 • ความต้านทานอินพุท : ต่ำสุด 100kΩ
 • ความไว : ต่ำสุด 3Vp-p;
 • Duty cycle : 50%
5kHz 3Hz-5.0000kHz 0.1 Hz
50kHz 3Hz-50.000kHz 1 Hz
Switch - Close/Open - - กระแสทดสอบ 1mA โดยประมาณ

หมายเหตุสำหรับการใช้งานเป็นเครื่องวัด :

 1. แรงดันไฟวงจรเปิด : ประมาณ 2.5V
 2. สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ : 0.1 เท่าของความเที่ยงตรงต่อ °C สำหรับย่านอุณหภูมิ 5-18 °C และ 28-40 °C
 3. ย่านเซนเซอร์ชดเชยอุณหภูมิภายใน คือ -10-+50 °C, ความผิดพลาดของการชดเชยอุณหภูมิ 0.5 °C
 4. แรงดันไฟสูงสุด ระหว่างขั้ว V Hz และ COM : 60Vp-p, กระแสเอ๊าท์พุทสูงสุด : 60 mA

คุณสมบัติทางไฟฟ้า เมื่อใช้งานเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณสำหรับการสอบเทียบ

ความเที่ยงตรงที่ระบุเป็นค่าทดสอบที่ย่านอุณหภูมิแวดล้อม 18~28°C ความชื้นสัมพัทธ์ 35~70% ภายใน 1 ปี หลังการปรับเทียบเครื่อง

ระบบการกำเนิดสัญญาณ ย่าน ย่านการกำเนิดสัญญาณ ความละเอียด ความเที่ยงตรง หมายเหตุ
DCV 100mV -10.000~+110.00mV 1µV ±(0.02%of SV + 0.01% of range) กระแสเอ๊าท์พุทสูงสุด : 0.5mA
1V -0.10000~+1.10000V 10µV กระแสเอ๊าท์พุทสูงสุด : 2mA
10V -1.0000~+11.0000V 0.1mV กระแสเอ๊าท์พุทสูงสุด : 5mA
DCmA 20mA 0.000~22.000mA 1µA ±(0.02%of SV + 0.025% of range) แหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับการจำลอง mA : 5V~28V โหลดสูงสุด 1kΩ ที่ 20mA
ความต้านทาน
(Resistance)
400Ω 0.00~400.00Ω 0.01Ω ±(0.02%of SV + 0.025% of range) กระแสทดสอบ : ±0.5~3mA; ถ้า ±0.1~0.5 ให้บวกเพิ่มเข้าไป 0.1Ω; (ดูหมายเหตุ 1)
4kΩ 0.0000~4.0000kΩ 0.1Ω ±(0.05%of SV + 0.025% of range) กระแสทดสอบ : ±0.05~0.3mA (ดูหมายเหตุ 1)
40kΩ 0.000~40.000kΩ ±(0.1%of SV + 0.1% of range) กระแสทดสอบ : ±0.01mA (ดูหมายเหตุ 1)
RTD Pt100-385 -200.0~+800.0°C 0.1°C -200.0~0.0°C : 0.3°C,
0.0~400.0°C : 0.5°C,
400.0~800.0°C : 0.8°C
 1. เมื่อใช้ Pt100-38
 2. กระแสทดสอบ :
  0.5~ 3mA สำหรับ Pt100, Cu10, Cu50 0.05~ 0.3mA สำหรับ Pt200, Pt500, Pt1000; ไม่รวมความต้านทานของสายทดสอบ
  -200.0~+630.0°C -200.0~100.0°C : 0.8°C
100.0~300.0°C : 0.9°C
300.0~630.0°C : 0.4°C
Pt200-385
 
Pt500-385 -200.0~+630.0°C
-200.0~100.0°C : 0.4°C
100.0~300.0°C : 0.5°C
300.0~630.0°C : 0.7°C
Pt1000-385 -200.0~+630.0°C -200.0~100.0°C : 0.2°C
100.0~300.0°C : 0.5°C
300.0~630.0°C : 0.7°C
CU10 -100.0~260.0°C 1.8°C
CU50

-50.0~1500.0°C

0.6°C
เทอร์โมคัพเปิ้ล
(Thermocouple)
R 0~1767°C 1°C 0~100°C : 1.8°C
100~1767°C : 1.2°C
 • เมื่อใช้อุณภูมิอ้างอิงมาตรฐานสากล ITS-90
 • ความเที่ยงตรงนี้จะไม่รวมความผิดพลาดของการเซนเซอร์ชดเชยอุณหภูมิภายในจากเซนเซอร์
S 0~1767°C
K -200.0~+1372.0°C 0.1°C -200.0~-100.0°C : 0.6°C
-100.0~+400.0°C : 0.5°C
400.0~1200.0°C : 0.7°C
1200.0~1372.0°C : 0.9°C
E -200.0~+1000.0°C -200.0~-100.0°C : 0.6°C
-100.0~+600.0°C : 0.5°C
600.0~1000.0°C : 0.4°C
J -200.0~+1200.0°C -200.0~-100.0°C : 0.6°C
-100.0~+800.0°C : 0.5°C
800.0~1200.0°C : 0.7°C
T -250.0~+400.0°C -250.0~+400.0°C : 0.6°C
N -200.0~+1300.0°C -200.0~-100.0°C : 1.0°C
-100.0~+900.0°C : 0.7°C
900.0~1300.0°C : 0.8°C
B 600~1820.0°C 1°C 600~800°C : 1.5°C
800~1820°C : 1.1°C
ความถี่
(Frequency)
100Hz 1.00Hz~110.00Hz 0.01 Hz ± 2 Count
 • แรงดันไฟเอ๊าท์พุท : +1~11 Vp-p (zero base waveform)
 • ความเที่ยงตรงของแอมปลิจูด : ±(5% 0.5V)
 • โหลดสูงสุด >100kΩ;
 • Duty Cycle : 50%
1kHz 0.100kHz~1.100kHz 1 Hz
  1.0kHz~11.0kHz 0.1kHz
10kHz
 
100kHz 1kHz~110kHz 2kHz ± 5 Count
Pulse 100Hz 1~100000 cycles- 1cyc ± 2 Count
1kHz
10kHz
Switch 100Hz 1.00Hz~110.00Hz 0.01Hz ± 2 Count สวิท์ FET
 • แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อเปิด/ ปิดวงจร : +28V
 • กระแสไฟสูงสุดเมื่อเปิด/ ปิดวงจร : 50mA
1kHz 000.1kHz~1.100kHz 1Hz
10kHz 1.0kHz~11.0kHz  
0.1kHz
 
100kHz 10kHz~110kHz 2kHz ± 5 Count  
Loop 24V - - ±10% กระแสสูงสุด : 22 mA มีการป้องกันการลัดวงจร

หมายเหตุสำหรับการใช้งานเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณ :

 1. ความเที่ยงตรงไม่รวมความต้านทานของสายทดสอบ
 2. สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ : 0.1 เท่าของความเที่ยงตรงต่อ °C สำหรับย่านอุณหภูมิ 5-18 °C และ 28-40 °C กระแสเอ๊าท์พุทสูงสุด : ประมาณ 25mA
 3. ย่านเซนเซอร์ชดเชยอุณหภูมิภายใน คือ -10-+50 °C
 4. แรงดันไฟสูงสุด ระหว่างขั้วเอ๊าท์พุทใดๆ และขั้วต่อสายดิน : 30V DC, กระแสเอ๊าท์ทุพสูงสุด : ประมาณ 25mA

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ