SUNX Light Curtain ม่านลำแสงนิรภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

SUNX Light Curtain ม่านลำแสงนิรภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

ทำไมต้องมีการใช้งานม่านลำแสงนิรภัย(Light Curtain) ของ SUNX

อุบัติเหตุถือเป็นเรื่องที่สำคัญและใกล้ตัวเรา เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่มักจะส่งผลเสียและร้ายแรงต่อผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องจักรอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักมีอันตรายต่อผู้ใช้งานอย่างมาก ถ้าใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะเครื่องจักรหนักประเภท เครื่องปั้ม เครื่องตัด เครื่องพับ เครื่องเจาะ แขนกลอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องเหล่านี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้ใช้งานจะส่งผลถึงชีวิตหรือความพิการทางร่างกายแก่ผู้ใช้งานได้

ความปลอดภัยของผู้ใช้งานเครื่องจักรจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการคิดและทำอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มาจากเครื่องจักรได้ไม่ว่าอุบัติเหตุนั้นจะมาจากความประมาทของผู้ใช้งานหรือความผิดปกติของเครื่องจักรเอง ก็ต้องมีระบบที่จะใช้ป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เพราะนอกจากผู้ใช้งานจะได้รับบาดเจ็บแล้ว ทางบริษัทหรือโรงงานก็จะต้องรับผิดชอบส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้ง ค่าใช้จ่าย ชื่อเสียง เวลาในการผลิตและความน่าเชื่อถือจากคู่ค้าทางธุรกิจอีกด้วย

กฎหมายควบคุมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามทางรัฐบาลเองก็จำเป็นต้องมีการออกกฎหมายเพื่อเป็นการควบคุมบริษัทหรือโรงงานที่มีการนำเอาเครื่องจักรหนักประเภทเครื่องปั้มมาใช้งานและในขณะเดียวกันก็เป็นการคุมครองและป้องกันอันตรายเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งานเครื่อง

ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain) แตกต่างกับเซนเซอร์แบบม่านลำแสงทั่วไป อย่างไร

หลายต่อหลายท่านอาจจะรู้จักหรือเคยเห็นเซนเซอร์แบบม่านลำแสงมาก่อนแล้วหรืออาจเคยใช้งานด้วย แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าม่านลำแสงชุดนั้นเป็นแบบระบบนิรภัยหรือไม่

Area Sensors ที่มีโครงสร้างเป็นแบบโมดูลาร์ สามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนลำแสงให้สูงตามที่จะใช้งานได้ตามต้องการและสะดวกในการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมบำรุงโดยง่าย

Area Sensors ที่มีโครงสร้างแบบธรรมดาทั่วไป เป็นแบบที่มีลักษณะขนาดความสูงคงที่ ฉะนั้นเวลาสั่งซื้อควรเลือกขนาดที่จะใช้งานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการผิดพลาด แต่มีราคาประหยัดส่วนใหญ่มักมีใช้ในโรงงานอุตสาหรรม ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งเพื่อตรวจจับ การหยิบ ชิ้นงานตามลำดับเพราะมีหลอดไฟขนาดใหญ่ในการแสดงผล

ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain) ใช้สำหรับป้องกันร่างกายมนุษย์จากจุดที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ของเครื่องจักร และทำการป้องกันการเข้ามาของพนักงานในบริเวณที่อันตราย โดยการใช้หลักว่าลำแสงถูกบังจะทำให้เครื่องจักรหยุดทำงานไม่ว่ากรณีใดๆ และถ้าหากเกิดความบกพร่องต่อระบบส่งและรับแสงทำให้แสงดับหรือความผิดปกติใดๆที่เกิดจากตัวม่านลำแสงนิรภัยเอง เครื่องจักรจะต้องไม่ทำงานด้วย

ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain)

ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain) ถูกแบ่งออกตามประเภทของระดับความอันตราย (ความเสี่ยง) ที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน ISO13849 แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย ประเภท B และประเภท 1-4

 • Category B อุปกรณ์ป้องกันภัยขั้นพื้นฐานทั่วไป
 • Category 1 อุปกรณ์ป้องกันภัยขั้นพื้นฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า B
 • Category 2 อุปกรณ์นิรภัยจะมีระบบตรวจสอบการทำงาน จะรู้ได้ว่าตัวอุปกรณ์มีความผิดปกติโดยการเลือกการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
 • Category 3 อุปกรณ์นิรภัยมีระบบตรวจสอบการทำงานของตัวเองเฉพาะในส่วนที่สำคัญหรือส่วนที่มีโอกาสเสียได้มาก
 • Category 4 อุปกรณ์นิรภัยมีระบบตรวจสอบการทำงานของตัวเองอย่างสมบูรณ์ ความบกพร่องที่เกิดขึ้นในส่วนใดๆของอุปกรณ์ ระบบจะแจ้งเตือนและจะมีระบบสำรองทำงานแทนเพื่อให้ระบบความปลอดภัยยังทำงานได้อยู่

"ที่ตัวม่านลำแสงแต่ละประเภทจะมีการระบุระดับ Category หรือ Type ที่ตัวม่านลำแสงอย่างชัดเจน"

แบบไหนจะเหมาะกับเรา

ง่ายๆ คะเราก็เพียงเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุและความอันตรายของเครื่องจักรและลักษณะงานของเราก่อน มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ง่ายๆ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนพื้นฐาน คือ

 1. การชี้บ่งอันตรายประมาณค่าความเสี่ยงของอันตรายแต่ละอย่าง
 2. ความเป็นไปได้ และความรุนแรงของความเสียหาย
 3. ตัดสินว่าความเสี่ยงใดที่ยอมรับได้

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (ISO/IEC) จะเริ่มจากความรุนแรง ของ การบาดเจ็บ ความถี่ของความเสี่ยงหรือ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และ ความเป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าว โดยแสดง รายละเอียดของการประเมิน ดังนี้

 • S : ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
  • S1 : บาดเจ็บเล็กน้อย เช่น บาดแผลฟกช้ำดำเขียว
  • S2 : รุนแรงมาก เช่น แขนขาขาดและเสียชีวิต
 • F : ความถี่ของความเสี่ยงต่ออันตราย
  • F1 : นาน ๆ ครั้งหรือความเสี่ยงช่วงสั้นๆ
  • F2 : เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือความเสี่ยงช่วงยาวๆ
 • P : ความเป็นไปได้ของการหลีกเลี่ยงอันตราย
  • P1 : เป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไข
  • P2 : แทบจะเป็นไปไม่ได้

ตัวอย่างการเลือกประเภท (Category) การควบคุม

การชนกับยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ

เครื่องตัดกระดาษ

ลักษณะของม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain) ที่ดี

 • มีฟังก์ชันการตัดต่อการทำงานเสมอ ไม่ว่าจะมีสิ่ง ผิดปกติใดๆ ขึ้นก็ตาม
 • มีฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเองเป็นช่วงๆ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเซนเซอร์ จึงมั่นใจได้ว่าเซนเซอร์ยังทำงานปกติอยู่
 • ต้องใช้งานควบคู่กับ Safety Relay หรือ Controller สำหรับระบบนิรภัยที่ดีกว่าและสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
 • เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสำหรับการใช้งานเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น

ข้อดีของการใช้ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain)

 • ไม่มีชิ้นส่วนเครื่องกลที่เป็นวัสดุแข็งหรือโลหะอื่นใดขวางหน้าอยู่ ทำให้สะดวกแก่การทำงานมาก
 • คนควบคุมเครื่องมองเห็นเครื่องจักรและชิ้นงานขณะปฏิบัติงานได้ทั่วถึง
 • สามารถใช้กับเครื่องจักรตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ทำงานหลายแบบ ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้ Guard ชนิดอื่น
 • สามารถใช้กับเครื่องจักรตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ทำงานหลายแบบ ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้ Guard ชนิดอื่น

"ยังไม่จบนะคะ เรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับม่านลำแสง มาบอกเล่าอีกคะ แต่คงต้องอดใจรอ ม่านแสงนิรภัยตอน 2 ค่ะ อย่าลืมติดตามนะคะ"

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ SUNX บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด เรายังรอคุณเสมอ 

 

แสงชัยมิเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Panasonic และ SUNX sensor อย่างเป็นทางการในประเทศไทย 

Sang Chai Meter co., Ltd., the authorized distributor of Panasonic and Sunx sensors in Thailand.

パナソニック サンクス センサー タイ 代理店 

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ