SUNX Light Curtain ม่านลำแสงนิรภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

SUNX Light Curtain ม่านลำแสงนิรภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

ทำไมต้องมีการใช้งานม่านลำแสงนิรภัย(Light Curtain) ของ SUNX

อุบัติเหตุถือเป็นเรื่องที่สำคัญและใกล้ตัวเรา เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แต่มักจะส่งผลเสียและร้ายแรงต่อผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องจักรอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักมีอันตรายต่อผู้ใช้งานอย่างมาก ถ้าใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะเครื่องจักรหนักประเภท เครื่องปั้ม เครื่องตัด เครื่องพับ เครื่องเจาะ แขนกลอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องเหล่านี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับผู้ใช้งานจะส่งผลถึงชีวิตหรือความพิการทางร่างกายแก่ผู้ใช้งานได้

ความปลอดภัยของผู้ใช้งานเครื่องจักรจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการคิดและทำอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มาจากเครื่องจักรได้ไม่ว่าอุบัติเหตุนั้นจะมาจากความประมาทของผู้ใช้งานหรือความผิดปกติของเครื่องจักรเอง ก็ต้องมีระบบที่จะใช้ป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เพราะนอกจากผู้ใช้งานจะได้รับบาดเจ็บแล้ว ทางบริษัทหรือโรงงานก็จะต้องรับผิดชอบส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้ง ค่าใช้จ่าย ชื่อเสียง เวลาในการผลิตและความน่าเชื่อถือจากคู่ค้าทางธุรกิจอีกด้วย

กฎหมายควบคุมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามทางรัฐบาลเองก็จำเป็นต้องมีการออกกฎหมายเพื่อเป็นการควบคุมบริษัทหรือโรงงานที่มีการนำเอาเครื่องจักรหนักประเภทเครื่องปั้มมาใช้งานและในขณะเดียวกันก็เป็นการคุมครองและป้องกันอันตรายเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งานเครื่อง

ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain) แตกต่างกับเซนเซอร์แบบม่านลำแสงทั่วไป อย่างไร

หลายต่อหลายท่านอาจจะรู้จักหรือเคยเห็นเซนเซอร์แบบม่านลำแสงมาก่อนแล้วหรืออาจเคยใช้งานด้วย แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าม่านลำแสงชุดนั้นเป็นแบบระบบนิรภัยหรือไม่

Area Sensors ที่มีโครงสร้างเป็นแบบโมดูลาร์ สามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนลำแสงให้สูงตามที่จะใช้งานได้ตามต้องการและสะดวกในการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมบำรุงโดยง่าย

Area Sensors ที่มีโครงสร้างแบบธรรมดาทั่วไป เป็นแบบที่มีลักษณะขนาดความสูงคงที่ ฉะนั้นเวลาสั่งซื้อควรเลือกขนาดที่จะใช้งานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการผิดพลาด แต่มีราคาประหยัดส่วนใหญ่มักมีใช้ในโรงงานอุตสาหรรม ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งเพื่อตรวจจับ การหยิบ ชิ้นงานตามลำดับเพราะมีหลอดไฟขนาดใหญ่ในการแสดงผล

ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain) ใช้สำหรับป้องกันร่างกายมนุษย์จากจุดที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ของเครื่องจักร และทำการป้องกันการเข้ามาของพนักงานในบริเวณที่อันตราย โดยการใช้หลักว่าลำแสงถูกบังจะทำให้เครื่องจักรหยุดทำงานไม่ว่ากรณีใดๆ และถ้าหากเกิดความบกพร่องต่อระบบส่งและรับแสงทำให้แสงดับหรือความผิดปกติใดๆที่เกิดจากตัวม่านลำแสงนิรภัยเอง เครื่องจักรจะต้องไม่ทำงานด้วย

ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain)

ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain) ถูกแบ่งออกตามประเภทของระดับความอันตราย (ความเสี่ยง) ที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน ISO13849 แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย ประเภท B และประเภท 1-4

 • Category B อุปกรณ์ป้องกันภัยขั้นพื้นฐานทั่วไป
 • Category 1 อุปกรณ์ป้องกันภัยขั้นพื้นฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า B
 • Category 2 อุปกรณ์นิรภัยจะมีระบบตรวจสอบการทำงาน จะรู้ได้ว่าตัวอุปกรณ์มีความผิดปกติโดยการเลือกการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
 • Category 3 อุปกรณ์นิรภัยมีระบบตรวจสอบการทำงานของตัวเองเฉพาะในส่วนที่สำคัญหรือส่วนที่มีโอกาสเสียได้มาก
 • Category 4 อุปกรณ์นิรภัยมีระบบตรวจสอบการทำงานของตัวเองอย่างสมบูรณ์ ความบกพร่องที่เกิดขึ้นในส่วนใดๆของอุปกรณ์ ระบบจะแจ้งเตือนและจะมีระบบสำรองทำงานแทนเพื่อให้ระบบความปลอดภัยยังทำงานได้อยู่

"ที่ตัวม่านลำแสงแต่ละประเภทจะมีการระบุระดับ Category หรือ Type ที่ตัวม่านลำแสงอย่างชัดเจน"

แบบไหนจะเหมาะกับเรา

ง่ายๆ คะเราก็เพียงเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุและความอันตรายของเครื่องจักรและลักษณะงานของเราก่อน มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ง่ายๆ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนพื้นฐาน คือ

 1. การชี้บ่งอันตรายประมาณค่าความเสี่ยงของอันตรายแต่ละอย่าง
 2. ความเป็นไปได้ และความรุนแรงของความเสียหาย
 3. ตัดสินว่าความเสี่ยงใดที่ยอมรับได้

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (ISO/IEC) จะเริ่มจากความรุนแรง ของ การบาดเจ็บ ความถี่ของความเสี่ยงหรือ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และ ความเป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าว โดยแสดง รายละเอียดของการประเมิน ดังนี้

 • S : ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
  • S1 : บาดเจ็บเล็กน้อย เช่น บาดแผลฟกช้ำดำเขียว
  • S2 : รุนแรงมาก เช่น แขนขาขาดและเสียชีวิต
 • F : ความถี่ของความเสี่ยงต่ออันตราย
  • F1 : นาน ๆ ครั้งหรือความเสี่ยงช่วงสั้นๆ
  • F2 : เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือความเสี่ยงช่วงยาวๆ
 • P : ความเป็นไปได้ของการหลีกเลี่ยงอันตราย
  • P1 : เป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไข
  • P2 : แทบจะเป็นไปไม่ได้

ตัวอย่างการเลือกประเภท (Category) การควบคุม

การชนกับยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ

เครื่องตัดกระดาษ

ลักษณะของม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain) ที่ดี

 • มีฟังก์ชันการตัดต่อการทำงานเสมอ ไม่ว่าจะมีสิ่ง ผิดปกติใดๆ ขึ้นก็ตาม
 • มีฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเองเป็นช่วงๆ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเซนเซอร์ จึงมั่นใจได้ว่าเซนเซอร์ยังทำงานปกติอยู่
 • ต้องใช้งานควบคู่กับ Safety Relay หรือ Controller สำหรับระบบนิรภัยที่ดีกว่าและสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
 • เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสำหรับการใช้งานเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น

ข้อดีของการใช้ม่านลำแสงนิรภัย (Light Curtain)

 • ไม่มีชิ้นส่วนเครื่องกลที่เป็นวัสดุแข็งหรือโลหะอื่นใดขวางหน้าอยู่ ทำให้สะดวกแก่การทำงานมาก
 • คนควบคุมเครื่องมองเห็นเครื่องจักรและชิ้นงานขณะปฏิบัติงานได้ทั่วถึง
 • สามารถใช้กับเครื่องจักรตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ทำงานหลายแบบ ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้ Guard ชนิดอื่น
 • สามารถใช้กับเครื่องจักรตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ทำงานหลายแบบ ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้ Guard ชนิดอื่น

"ยังไม่จบนะคะ เรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับม่านลำแสง มาบอกเล่าอีกคะ แต่คงต้องอดใจรอ ม่านแสงนิรภัยตอน 2 ค่ะ อย่าลืมติดตามนะคะ"

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ SUNX บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด เรายังรอคุณเสมอ ขอบคุณคะ

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ