สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีความสำคัญอย่างไร

สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีความสำคัญอย่างไร

สภาพแวดล้อมถือเป็นตัวแปรสำคัญ ที่มีผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก

หากภายในบริเวณที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง มีแสงน้อย หรือมีความร้อนสูง ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าหรือความเครียด ซึ่งจะเกิดผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อคุณภาพของงานด้วย เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานด้านสภาพแวดล้อม และเพื่อคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน จึงได้มีการออกกฏกระทรวง "กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549" เพื่อให้นายจ้างควบคุมและจัดการให้สถานที่ประกอบกิจการมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้

1. หมวดความร้อน

 • ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน
 • ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานนายจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุง หรือแก้ไขเพื่อให้ระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐานหากดำเนินการปรับปรุงแล้วยังควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ ให้นายจ้างติดประกาศเตือนและต้องจัดให้ลูกจ้างสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

2. หมวดแสงสว่าง

 • นายจ้างต้องจัดให้สถานที่ประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามที่กำหนด
 • นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก ฟิล์มกรองแสง เพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ส่องเข้านัยน์ตาลูกจ้างโดยตรง
 • ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทำงานในสถานที่มืด ทึบ คับแคบ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องสว่างตลอดเวลาที่ทำงาน

3. หมวดเสียง

 • นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวันมิให้เกินมาตรฐานที่กำหนด
 • ในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเกิน 140 dBA หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือกระแทกมากเกินกำหนด นายจ้างต้องให้ลูกจ้าง หยุดทำงานจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
 • ให้นายจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงเพื่อให้มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด
 • ในกรณียังดำเนินการไม่ได้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

จากกฏกระทรวงข้างต้น จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของอุณหภูมิ แสงสว่าง และเสียง ตามกฏกระทรวงนี้ นายจ้างหรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม โดยเครื่องมือที่มีคุณภาพและเชื่อถิอได้

Recomended Product

Heat Index WBGT Meter
เครื่องวัดดัชนีความร้อน (WBGT)
MODEL : WB-01SD

 • วัดอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบได้ตามมาตรฐานกฎกระทรวง
 • ย่านการวัดค่า WBGT สูงถึง 59°C (Indoor)
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน
 • มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด - ต่ำสุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

Lux Meter
เครื่องวัดความเข้มแสง
MODEL : LX-75SD

 • วัดความเข้มแสงได้สูงสุดถึง 100,000 Lux
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจน
 • มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด - ต่ำสุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

Sound level Meter
เครื่องวัดระดับเสียง
MODEL : DS-45SD

 • เครื่องวัดระดับเสียงความเที่ยงตรงสูง วัดได้ 35~130 dB
 • มีการเตือนเมื่อเกิด Over load หรือ Under load
 • จอแสดงผล LCD กินไฟน้อย อ่านค่าได้ง่าย
 • มีการบันทึกข้อมูลสูงสุด - ต่ำสุด และการคงค่าข้อมูล และมีการบันทึกข้อมูลลง SD Card

สนใจติดต่อสอบถาม บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี

มากประสบการณ์

ให้บริการด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปี

สินค้าคุณภาพ

มากกว่า 10,000 รายการ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

บริการด้วยใจ

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2553

Call Center: 02-299-3333

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือ สมัครเป็นสมาชิกของเรา

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และ Software ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตัวเครื่อง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายในการขอใบเสนอราคา คุณสามารถ:

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Faceboook ของคุณ

หรือ
ลืมรหัสผ่าน?

สินค้าในใบเสนอราคาของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกใส่สินค้า
ในใบเสนอราคาของคุณ